Om oss & kontakt

Språk och matematik

Vår vision

Språket är grunden till en positiv identitetsutveckling.

  • Språkutvecklingen är en av de viktigaste delarna för ett barns identitet och lägger grunden för det fortsatta lärandet, därför är det viktigt att ha ett rikt språk med stor ordförståelse för att kunna utrycka sig och påverka sin tillvaro.
  • Det finns ett starkt samband mellan språk och kultur. Vi tror att en positiv självkänsla handlar mycket om att vara förtrogen med sitt ursprung och att arbete med barnens kultur är betydelsefull. Det är viktigt att känna tillhörighet till sitt ursprung och sin kultur, det ger oss trygghet, och stolthet.

"Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”


läroplan för förskola

Lpfö 18

  • Matematiken omger oss överallt, vilket innebär att hela förskolans vardag är fylld av matematiska händelser i leken, rutinerna och temat och vi vill uppmärksamma detta och göra våra barn medvetna om det. Barns första möte med matematik i förskolan är av stor betydelse då det kan påverka deras hela framtida förhållningssätt, syn och möjligheten att lära ämnet. Vi vill stimulera barnen till att utveckla ett intresse och en nyfikenhet för matematik.

Förebyggande arbete För att undvika klagomål och missförstånd gör vi följande:

 

-  Vi ger tydlig information till alla som berörs av vår verksamhet, d.v.s. barn, vårdnadshavare.

- Vi agerar med inställningen av att vi skall förhålla oss objektiva till det som inträffat, och försöker analysera hur det vi gör kan uppfattas av utomstående eller genom andrahandsinformation. Om vi misstänker att en situation kan tolkas negativt eller missförstås väntar vi inte på en reaktion utan kontaktar själva de som berörs.

- Vi på Förskolan Baraem värnar om ett gott klimat, med öppenhet och goda samtal.

- Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

- Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål och skickar till huvudman på förskolan, via e-post (ahmed@baraem.se). Om du vill anmäla anonymt använd nedanstående kontaktformulär och vi återkomemr med svar på hemsidan och facebook inom 2 veckor.

Kontaka oss

Telefonnummer: 019-6114463

e-post: info@baraem.se

eller följande kontaktformulär:

 
 
 
 
 
 

Besök adress

Varebrgagatan 221

703 52 Örebro

Dataskyddspolicy